Aktualności

Zwolnienia z kompostowników - od 1 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym właściciele nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej wynosi 0,50 zł od jednego mieszkańca.

Podstawą uzyskania częściowego zwolnienia jest udzielenie informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne i przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierająca zgłoszenie kompostownika i wyliczenie przysługującego zwolnienia.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), w  razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  3. uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja

Od dnia 16.03.2020 r. worki i kody kreskowe na odpady komunalne będą wydawane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i dostarczane do bramy Urzędu (od strony Szkoły Podstawowej). Kontakt telefoniczny pod nr: 14 680 77 63

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Pilzno, w związku z napływającymi do urzędu sygnałami o nieprawidłowościach w oddawaniu odpadów informujemy, że od 2 marca 2020 r. nie będą odbierane worki bez kodów kreskowych.

Kolejnym elementem związanym z eliminowaniem nieprawidłowości będą ściślejsze kontrole worków. Niestety spotykamy się z sytuacjami, w których mieszkańcy deklarują segregowanie śmieci, jednak w rzeczywistości nie dzielą odpadów na odpowiednie frakcje. Innym zidentyfikowanym problemem są wytwarzane przez przedsiębiorców śmieci, które trafiają do systemu gospodarowania odpadami, jako przekazywane przez gospodarstwa domowe.

Różnego rodzaju nieprawidłowości w mniejszym bądź większym stopniu przekładają się na wysokość opłat za śmieci ponoszonych przez mieszkańców.

Ogłoszenie

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór wniosków na 2020 rok o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Pilzno.

Pliki do pobrania: