Dzienny Dom Pomocy w Podlesiu Machowskim

Już od 1 grudnia na terenie Gminy Pilzno rusza ośrodek wsparcia dla seniorów - Dzienny Dom Pomocy w Podlesiu Machowskim. Jego otwarcie było możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych w wysokości 823 954,84zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych na terenie Gminy Pilzno poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim” jest skierowany do mieszkańców Gminy Pilzno, gdzie do tej pory nie istniała tego typu placówka.

Główny cel projektu zakłada realizację usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej dla 25 uczestników zakwalifikowanych do projektu. Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług zapewni w uczestnikom wolność, godność i poczucie bezpieczeństwa oraz zwiększy stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Usługi będą świadczone w społeczności lokalnej, przez co osoby nimi objęte będą miały możliwość realizacji różnych aktywności, utrzymywania kontaktów społecznych, wyjścia z izolacji, osamotnienia, bez konieczności opuszczania środowiska lokalnego.

Osoby, które zostaną objęte wsparciem nie korzystały do tej pory z usług opiekuńczych w formie instytucjonalnej, najczęściej są osobami samotnie gospodarującymi, a ze względu na wiek i choroby nie są już w stanie samodzielnie funkcjonować. Pobyt w DDP w Podlesiu Machowskim da możliwość osobom starszym kontaktu z innymi, zagospodaruje im wolny czas, otrzymają oni także wiedzę na temat sposobów dbania o własny stan zdrowia, otrzymają także pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw.

 Uczestnikami DDP mogą być osoby starsze/potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby, które na dzień składania formularza rekrutacyjnego do projektu:

 •  ukończyły 60 rok życia
 •  ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej
 • jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
 •  zamieszkują (w rozumieniu K.C.) na terenie Gminy Pilzno.

 Uczestnicy Dziennego Domu Pobytu będą mieć zapewniony:

 • pobyt od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie
 • bezpłatny transport
 • catering (śniadanie i posiłek obiadowy)
 • opiekę specjalistów (opiekunowie, terapeuci, rehabilitant, pracownik socjalny)
 • wsparcie indywidualne (psycholog)
 • diagnozę potrzeb uczestników
 • zajęcia kulturalno – oświatowe.

Loga Funduszy Europejskich, Województwa podkarpackiego, Unii Europejskiej oraz flaga Polski

Zdjęcia