Ogłoszenia

Możliwość zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. : Piękno kultury i sztuki Lublina”.

Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła”, 39-221 Łęki Dolne 122A, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Piękno kultury i sztuki Lublina w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Burmistrza Pilzna, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilzno, na stronie Internetowej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 czerwca 2024 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Pilźnie, ul. Rynek 6, pok. nr 9 lub drogą elektroniczną na adres: pozytek@gminapilzno.pl na załączonym formularzu (wymagana forma to skan z podpisem)

Powołanie komisji do oceny ofert

Burmistrz Pilzna powołał komisję konkursową do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 roku.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Burmistrz Pilzna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024.

Pliki do pobrania:

Rządowy Program Klub

Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rzeszowie informuje o możliwości pozyskania przez stowarzyszenia sportowe środków finansowych w ramach Rządowego Programu Klub ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rządowy Program Klub powstał w Ministerstwie Sportu i Turystyki w 2016 roku. Każdego roku tysiące małych i średnich Klubów sportowych otrzymało bezpośrednie wsparcie
z Ministerstwa. Dzięki Temu programowi Kluby mogły częściowo dofinansować wyjazdy dzieci na obóz sportowy, opłacić wynagrodzenie dla trenera czy zakupić sprzęt sportowy

W Podkarpackim Zrzeszeniu LZS w Rzeszowie można pozyskać dodatkowe informacje pod numerem infolinii 888 636 021 w godzinach 10:00-15:00 oraz na stronie internetowej www.rzadowyprogramklub.pl

Pliki do pobrania:

Powołanie komisji do oceny ofert

Burmistrz Pilzna powołał komisję konkursową do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 roku.