Aktualności

Piknik na Wygodzie pełen atrakcji

Piknik na Wygodzie

W imieniu Organizatorów zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy podczas Pikniku Rodzinnego na Wygodzie! Program wydarzenia jest bogaty i obfituje w atrakcje, z których dzieci mogą korzystać bezpłatnie.

Cały dochód z puszek zostanie przeznaczony na remont kaplicy na Wygodzie. Każdy uczestnik pikniku może zakupić cegiełkę na remont kaplicy w kwocie 50 zł za jedną sztukę i wziąć udział w losowaniu nagród.

Zdjęcia

Drogi odebrane po przebudowie

Drogi Pilzno

W ostatnim czasie szereg dróg zostało odebranych po zakończeniu przebudowy. Zapraszamy do przeglądu inwestycji. Kolejne zadania drogowe są na różnym etapie realizacji, o dalszych postępach prac będziemy także informować. Inwestycje prowadzone na tak szeroką skalę nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe pochodzące z programów rządowych jak Polski Ład czy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zdajemy sobie sprawę, że lista dróg do remontu i przebudowy jest obszerniejsza. W miarę możliwości nasz samorząd będzie systematycznie inwestował w poprawę stanu dróg i chodników, które należą do najważniejszych zadań, aby Mieszkańcy mogli czuć się bezpieczniej.
 

Spotkanie w Koszycach

Erasmus+

W dniach 7-11 lipca w słowackich Koszycach odbyło się spotkanie w ramach projektu Erasmus+ "Reading for a Better YouTH - Reading Mindset Development". W wydarzeniu uczestniczyły Karolina Niemiec, Zosia Gębara, Eliza Adamska, Julita Owca i Vanessa Piotrowska z Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pilźnie, młodzież z Zalasowej związana z Fundacją „Ornament”, a także młodzi ludzie z Bułgarii, Słowacji i Słowenii.

Celem programu jest promowanie pozytywnego podejścia do czytania wśród młodzieży oraz rozwijanie ich indywidualnego nastawienia do literatury. Podczas spotkania w Koszycach uczestnicy mieli okazję pracować nad tworzeniem książek, doskonalić swoje umiejętności w zakresie promocji literatury oraz brać udział w różnorodnych zajęciach integracyjnych i warsztatach teambuildingowych.

Każdy kraj przygotował wieczór kulturowy, prezentując swoje tradycje i kulturę. Z kolei warsztaty ilustracji i tworzenia zwiastunów książek były interesującym wyzwaniem dla uczestników. Dodatkowy element programu stanowiło zwiedzanie Koszyc. Wydarzenie było pełne inspiracji, nauki i wymiany doświadczeń, otwierając nowe perspektywy i rozwijając pasję do czytania wśród młodych ludzi.

Strategia Rozwoju Gminy Pilzno - ankieta

Strategia Rozwoju Gminy Pilzno na lata 2024–2030 będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Urząd Miejski w Pilźnie przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania Strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Gminy Pilzno. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy Pilzno i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 31.07.2024 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Pilźnie. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania lokalnych potrzeb, barier rozwojowych i priorytetów.

 

Pliki do pobrania:

Ankieta - Strategia Rozwoju Gminy Pilzno na lata 2024-2030

Strategia Rozwoju Gminy Pilzno na lata 2024–2030 będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Urząd Miejski w Pilźnie przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania Strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Gminy Pilzno. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy Pilzno i wypełnienie udostępnionej ankiety, która będzie dostępna do dnia 31 lipca 2024 r.

 

Pliki do pobrania:

Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 11.06.2024 r. (Dz. U. z 2024 poz. 2751) zostało opublikowane ogłoszenie Starosty Dębickiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Dębickiego.

Wyżej wymienione organizacje i organy, zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady. Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Dębicki powoła Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w liczbie pięciu osób, w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Zgłoszenie w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia należy przesyłać na adres: Starostwa Powiatowego w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica lub złożyć w kancelarii Starostwa w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Kandydat na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych" w terminie do dnia 31 lipca 2024 r.

Podkarpackie – żyj i oddychaj

Life

3 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „LIFE IP -  Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj (Podkarpackie LIFE)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ośrodków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Współbeneficjentami projektu jest 66 podmiotów, w tym instytucje, stowarzyszenia, miasta i gminy województwa podkarpackiego. W imieniu Gminy Pilzno umowę partnerską podpisał Burmistrz Pilzna Tadeusz Pieczonka.

Głównym celem programu LIFE IP będzie efektywne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego, z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego i doprowadzenie do jak najszybszej poprawy jakości powietrza.

Gminy biorące udział w projekcie są zobowiązane do zatrudnienia doradcy ds. powietrza i energii. W ramach programu prowadzona będzie między innymi szeroko pojętą edukacja, skierowana do mieszkańców oraz podmiotów publicznych. Organizowane zostaną także warsztaty, konferencje i spotkania dotyczące promocji programów ochrony powietrza.

Wykwalifikowani doradcy udzielą kompleksowego wsparcia przy wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji budynków, wymianie kotłów bezklasowych, które nie spełniają żadnych norm emisji tzw. „kopciuchów”, udzielą fachowej porady przy wyborze źródeł ogrzewania, przekażą informacje, gdzie można zdobyć dofinansowanie na odnawialne źródła energii, będą również pomagać pisać wnioski.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wyznaczono na 31.12.2033 r.

Pani Łucja ukończyła 100 lat

Łucja Kula Pilzno

W niedzielę, 7 lipca setne urodziny obchodziła mieszkanka Pilzna, Pani Łucja Kula. Z tej okazji Jubilatkę odwiedzili Burmistrz Pilzna Tadeusz Pieczonka, Z-ca Burmistrza Mirosław Miczek, Z-ca kier. Urzędu Stanu Cywilnego Dorota Ciupak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Rębiś.

W życzeniach skierowanych do Szanownej Jubilatki, Burmistrz podkreślił, że 100 lat to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu.

Pani Łucja wychowała trójkę dzieci i doczekała się szóstki wnuków oraz dziewiątki prawnuków. Zajmowała się domem, dbała o wszechstronny rozwój dzieci, a w wolnych chwilach lubiła wykonywać robótki ręczne. Uwielbiała gotować i robić przetwory.

Pani Łucja żyje otoczona miłością, szacunkiem i bardzo dobrą opieką każdego dnia.

Szanownej Jubilatce życzymy dużo zdrowia, siły i radości na dalsze lata życia.

Zdjęcia

Przejęcie prawa własności instalacji słonecznych

Komunikat Pilzno

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gmin uczestniczący w Projekcie „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” Nr RPPK.03.01.00-18-0057/17, zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Pilzno uprzejmie informuje, że w dniu 4 lipca 2024 r. upływa okres trwałości Projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”.

W związku z powyższym, na podstawie zapisów § 5 ust. 1 umów podpisanych przez Gminę z każdym z Mieszkańców uczestniczących w Projekcie, po upływie okresu trwałości Projektu własność instalacji zamontowanych na nieruchomościach Mieszkańców przechodzi na ich rzecz na mocy w/w umów.

Tak więc od dnia 5.07.2024 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z własności instalacji kolektorów słonecznych przechodzą na Mieszkańców. Przejęcie prawa własności instalacji potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez Strony.

Wobec powyższego, zapraszamy Państwa do podpisania Protokołu przejścia prawa własności kolektorów słonecznych w Urzędzie Gminy Pilzno w dniach do 31.08.2024 r w godzinach pracy Urzędu - pokój 17.