Konsultacje projektu uchwały

Burmistrz Pilzna ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” i zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach w celu poznania opinii organizacji, w odniesieniu do projektu przedmiotowej uchwały.

  • Konsultacje  będą  przeprowadzone  w  terminie  od  dnia  3 października 2022 r. do 17 października 2022 r. w formie pisemnej.
  • Forma pisemna polega na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji który można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie w godz. od 7.30 do 15.30, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie – ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gminapilzno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2022 r. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać „Konsultacje programu współpracy na 2023 rok”. Decyduje data wpływu do Urzędu.